Stichting Activiteiten Lions Club Amersfoort

Naam: Stichting Activiteiten Lions Club Amersfoort
Fiscaal nummer: 8155.61.222
Contactgegevens: M.J. Huikeshoven, secretaris
Groen van Prinstererlaan 23
3818 JN Amersfoort
Tel: 033 4621552
e-mail: maartenhuik@hotmail.com
Bestuurssamenstelling: Het bestuur telt 4 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en lid
Namen bestuursleden: H.L. Timmer, voorzitter
M.J. Huikeshoven, secretaris
E.J. Westerhof, penningmeester
B.W. Hopperus Buma, lid
Kopie KvK & Statuten Klik hier om de KVK-Statuten te bekijken.
Klik hier om een uittreksel uit het handelsregister van Stichting Activiteiten Lions Club Amersfoort te bekijken.

Beleidsplan:

Het beleid van de Stichting is er op gericht om de middelen, verkregen uit de in de doelstelling genoemde activiteiten, zo zorgvuldig mogelijk in te zetten bij het ondersteunen van sociaal- maatschappelijke instellingen, groeperingen, organisaties en projecten.

Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd:

  • De focus ligt op Amersfoort en omstreken.
  • Verzoeken van instellingen, groeperingen, organisaties en projecten buiten deze regio, waarbij leden van Lions Club Amersfoort een persoonlijke immateriële betrokkenheid hebben, worden eveneens in overweging genomen.
  • Het streven is om met onze sponsorbijdrage een element van hefboomwerking te kunnen realiseren.
  • Voorts beogen wij met onze bijdrage een verschil kunnen maken.

Toekenning van bijdragen geschiedt op basis van aanvragen die door het bestuur worden beoordeeld en bij een positieve beoordeling als voorstel aan de leden van Lions Club Amersfoort worden voorgesteld.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn leden van Lions Club Amersfoort en worden zowel financieel als in natura, niet beloond voor hun inspanningen.

Doelstelling:

1. De Stichting heeft ten doel het activeren van en het bundelen van (uit de Statuten) activiteiten van de Lions Club Amersfoort, daaraan haar medewerking te verlenen en op schriftelijk verzoek van die Club deze activiteiten over te nemen en onder haar verantwoordelijkheid uit te voeren en te voleindigen.

2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door nauw contact met de Lions Club Amersfoort te onderhouden, deze Club desgevraagd van adviezen te voorzien en wegen aan te wijzen langs welke bedoelde Club haar activiteiten zou kunnen hebben, hulp en steun bij het uitvoeren daarvan te verlenen en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

Financiële verantwoording:

REKENING EN VERANTWOORDING van de penningmeester van de Stichting
20201030 Definitieve cijfers GDN boekjaar 2019-2020